>4546665..4547402
MKGIILAGGTGSRLYPITKVTNKHLLPVGRYPMIYHAVYKLKQCDITDIMIITGKEHMGD
VVSFLGSGQEFGVSFTYRVQDKAGGIAQALGLCEDFVGNDRMVVILGDNIFSDDIRPYVE
EFTNQKEGAKVLLQSVDDPERFGVANIQNRKIIEIEEKPKEPKSSYAVTGIYLYDSKVFS
YIKELKPSARGELEITDINNWYLKRGVLTYNEMSGWWTDAGTHVSLQRANALARDINFGK
QFNGE