>1106146..1106883
MKGIILAGGTGSRLYPITKVTNKHLLPVGRYPMIYHAVYKLKQCDITDIMIITGKEHMGD
VVSFLGSGQEFGVSFTYRVQDKAGGIAQALGLCEDFVGNDRMVVILGDNIFSDDIRPYVE
EFTNQKEGAKVLLQSVDDPERFGVANIQNRKIIEIEEKPKEPKSSYAVTGIYLYDSKVFS
YIKELKPSARGELEITDINNWYLKRGVLTYNEMSGWWTDAGTHVSLQRANALARDINFGK
QFNGE