>2610421..2611116
MKFGDILKEYRKQLKLSVNQLSKLSNVSVGYISKLENNKRKFPTTRTLFLLLLGFKNSKI
NDQSKSIQDVDNEIKYILNEFINAEDSEINSEDLENLYKDFNTFYEDLHKKVGNKDERNR
KKNIFVYEDDKKKKHSVNLERPINDIAFHLKDNANQKFYNGVMLNEYDKNMINEIINSFL
VTKLSQEQVDLNEDIEQLQKDFNDFRKESMLNKKQLKMFAIHNNIQSLKDK