>2076850..2077044
MKEYTFVIFKQLRKECPMNDDPVIGYVHGVHADAQRTCNDLNADSPDYHYYMDLDELKAC
GFQV