>1428724..1429077
MKAKVDKELIKKLYLEGLKAPEIAKKLNFKKDTIKKCIQRNFNNLKYEHEIAVVQRCEVI
KAVNYEANKFMGDSTFIKKNRSIYKTKSDGDIVINKEVAPVVTWDTPRRLVNENKTI