>1614317..1614607
MKAILRARNLETGKERYLRVEGAEWHIENFYDEMFEFKRYESQTASDEFDDKQLKEALKD
CGIILLESEPNAKSKIVGWFEITKDDYECYGFEVME