>4069742..4070278
MKAIEVYYASAPVDKIPIHTIEIKNEDAYQKGEPESVIRLADGFYHLEVDGVEGIYLGLE
TGVETFFRASAFGVSLPGKSVKGKQNLQFQIDNVTGEARRFIDKAMEDGSKVTITYRFYL
YPHVSAPAEPPLTLTAVSEKDNIQTVGVVASFHDLVNRAWPKRRYTPTITKGLKYQGN