>665223..666077
MKAATKELIDLLHGGDEFQMADLYTITLSGGRVLRHTGADMPVVWDGQAYGAHELVIKRG
ATRTAVGLEV