>3659694..3659813
MIYYSAQLFITLCFIHPGKPLQNACIERYNRTVGYDWLG