>5928513..5929340
MIYTVDDIESSGPPDTLVIRGKASDMRGSGRTTRSGSWEDVSLQQIVNDVATRNSWKPVC
NVATKVPRAD