>2221388..2221633
MIVDETIDDSTSTVMFKPICAHCGYVFKKIEYNANKPYYGSKLSESGFTPPYCPGCGKKI
VSLTIPMPDEYGNVKYEYEEK