>3094574..3094846
MITLAETKNYLRVDHTEDDKLILSLIDTAKRLVQDVGRMDEQALAVNEETTRQAMLYTVS
YLYENRNGAD