>2227980..2228738
MIRESQYFMFNNIPSYELGAVNVNTEGGLLEESFIANRTVNETYTRLSSEPYVDNVKLEP
YEIPLNFYIE