>2381846..2382239
MIQPELKAYRRCSDRHVLVLETNLTYVEKCQIFHYADLVRKAGNELTGIMKKRYDQLVRT
KRYRKLKRLYKKYKDADNKKALKDVCNQMKEMQKQYDVTWDYCRTSMIVIKKKYGIDAVF
ALTKAEDVFRG