>834777..835413
MINKFLQSIKKRNLSKNTYLTYESHLRKFKVQEQSFKQIIKQLLNNNYKPKSLKLAKSIL
SEYWKFTKQYQYVQDLQEIKLSKEQKSYKKIFSLNEIQRCLKINKQDTKQIKFYKTILLF
YATTGIRAMEIYQLKQINNDLFVISGKGNKNRQICYIEHLWNNIKNKKLPSTKTLRKYLK
VFFDNKNVSLHTLRRSFITNFLTSNDNYKRGD