>1655884..1656411
MINIEANRRWVYWTCVALAVVIAVVAWAYLHKPPPVTVMAQEEVRDPVQVAQKIDVPQSV
AREIVREVQVVTQTPPAATYTVQATDTKKAAQMVEQQIKLDKAPVSLPPADKTIVTPREQ
KVDVYRITLDKPRAVGVYASTESVGIMAQYKNIIVFGGPKYQGGYEIGAAYMIRW