>1223260..1223841
MINALYEHFPETVMINGKEYQVLTDFRDWLRFADMLEDKDIPDREKLFMMSQWLEDAPAV
ISKEVVTALC