>2386207..2386731
MILKIINDFNMILNENDYQAFVASIDLLSLHCPVCGVVGLFILYGHYKRFVIIDDISSGD
CKIEIPVQRIQCAQCKSTHALLPTNFVPYTQFTYLFIYYIVTLDENDDLITSFEVALQTI
RKVKARVIEFWDSLFPDWRNFRQNDLKIESLKCHKILFGSTHGYRSLGILPTEL