>4530387..4531124
MIKTGKCTPSSTTFSWFIADGVKEMRYYERIDGSKYRNIWVVGDLHGCYTNLMSKLDTIG
FDNKKDLLISVGDLVDRGAENVECLELITFPWFRAVRGNHEQMMIDGLSERGNVNHWLLN
GGGWVFNLDYDKEILAKALAHKADELPLIIELVSKGKKYVICHADYPCDEYEFGKPVDHQ
QVIWNRERIGNSQDGIVKEIKGADTFIFGHTPAVKPLKFANQMYIDTGAVFCGNLTLIQV
QGEGA