>1322260..1323237
MIELFVIKDTEWLELVAESVSLEGHRYQAPRSIEATIVTKQGDQTYYSVSEGDTVLFKWK
GKELFRGIVF