>2229250..2229636
MIDVSNRVLANIKTYVAETCKNVSNYSSKSPPAFPAVSVVQIDNQDACMDLENSENAVKS
VIKIQCYSNKNITESRNIINQCCDAMRQMGYIRSYGPKPVDNASDTNIYRTVARFNRLVS
SVNEIEKF