>2713367..2713588
MIAHHFGTDEIPRQCVTPGDYVIHKGRTYIASVNNIKKQRLYIRDFSTQHCIKETMIKVF
LGRDGLPVKA