>2894735..2895445
MHMNPFKGRHFQRDIILWAVRWYCKYGISYRELQEMLAERGVNVDHSTIYRWVQRYAPEM
EKRLRWYWRNPSDLCPWHMDETYVKVNGRWAYLYRAVDSRGRTVDFYLSSRRNSKAAYRF
LGKILNNVKKWQIPRFINTDKAPAYGRALALLKREGRCPSDVEHRQIKYRNNVIECDHGK
LKRIIGATLGFKSMKTAYATIKGIEVMRALRKGQASAFYYGDPLGEMRLVSRVFEM