>2751689..2751988
MGVKLMRQLYVYLPMSCISLVMDEQFKDAVDMDNGYKLGVLSSKQLEDLKNSAELFGYRV
VEKNQEEILADMQNQVNDIFLCEYDLAVRIHACLVGDLL