>4640635..4640949
MGNKKIFLMDVDPFAHRTPDATVDEFIYEHELVEETEDNYLLMGVGYPGDVVRFPRELYT
RHDTREEALIHLDRIALDMIQELEERTSKLQHLIDAIDVEFRKP