>3302276..3302809
MGLESVDVWFQDEARFGQQNTTTRLWAERGTRPRAVKQQQFEYAYLFGSVCPSKGIGEAM
VVPWVNKDIMINHLAQISEATEKGRHAVVIMDGAGWHTNDIAEKFSNVSIIKLPPYSPEL
NPIEQVWSWLRQHYLANQSFTNYDDIVEKICSAWNCFLESADRVKRMCTREWIELIS