>939000..939452
MGILPEINFIVYSKQVAEIQKETNGKTFLIDFKKGKMLRKNGKLIKTDDERAVRMWLEKV
LLTEKYKWNI