>235005..235703
MFYMIINGFNTSTIPHCVVTDFGQVEAAKPRVVEDANLYGANGSYRVLDGGYESYERTFS
FYIPKLLDVSTIVEKFQPKDNVLEFSYQLGSVFYADFIGATYSPHGMHAWKLEIKLNMQP
FRYQKNVAPLIFTASGNINNPGSVYSEPVIEIEGDGDISLTIGRTTMHLTVRRKVTIDCR
HKKQNIYNADGAVQNTLRKRGGFFELAVGNNSLVFTGSVRKVTVRPNWRYIL