>234176..234874
MFYMIINGFNTSTIPHCVVTDFGQVEAAKPRVVEDANLYGANGSYRVLDGGYESYERTFS
FYIPKLLDVSTIVEKFQPKDNVLEFSYQLGSVFYADFIGATYSPHGMHAWKLEIKLNMQP
FRYQKNVAPLIFTASGNINNPGSVYSEPVIEIEGDGDISLTIGRTTMHLTVRRKVTIDCR
HKKQNIYNADGAVQNTLRKRGGFFELAVGNNSLVFTGSVRKVTVRPNWRYIL