>2063762..2064064
MFPASTRVNEWFSAYAMAGVAYSRVSTFSGDYLRVTDNKGKTHDVLTGSDDGRHSNTSLA
WGAGVQFNPT