>2085595..2086035
MFNRKSSYALNKKDFNAIVYIDANENIIRLTREDFSSEEEFQKWKAWSDENYHTEDNRDV
VEGKHNMSID