>6539..6826
MFNQKEIELWEQEQAEKESSRYCTTKNTRLFDPKRERLFKARKRCVLKWFWGVETKDNRK
EWQTHIRAVNKQRGFGEDAYHPTKHEYHTGGYLTW