>4089308..4089730
MFLKTEQFEYNGVSVTLSELSALQRFDYMKFVSDAEQQKTTKHDVVRINQRYLETASLLV
AMSLWHSHSLKGTLASPETEMQQIRREVMLGWPADALNQATNRVLYLSGMLDNRHDADPE
PTGKTEATEPVTSKKHSKAS