>4634..4957
MFKYAKSMSLLGGIDMYSLGKRYGKEVSPKGRKVYFLNRNGYAMELEQARKLFKEGQVLT
VKEIYVGRSSSEVEFVEYPLKKFNTVMFADCTEEGEACQNESIQSVL