>2480079..2480774
MFHTIDFSDIFSSDYSNKISFKKGEIIHSYRDYEEKTPQIGAILEGTAVLEGPTNEGRWM
INALIGQHSLFGMESLLETKTAPELTEYRVRALENGTVLFIDREFLLNYLYANPQFFHLI
LDEVIVRYLFTSKNYKNINQAPIVKVTRILVEIIELLHLHQTEGAIELPVYVTQTFLADY
CRSSRARVTEVLEELRESGLLLSKKPITISSHENLLNQIDSFQTGNGLLTR