>449986..450192
MEVFLKAKSPDSALDEWMENKIYPVMGDIPLLYEQVESISPLGYDYRRDDEAVTWGSSDI
SYSLSYFK