>4524751..4524951
MEQRITLKDYAMRFGQTKTAKDLGVYQSAISKAIHEGRKIFLTINADGSVYAEEVKPFPS
NKKTTA