>7605..7949
MEQCKVCGKNLDIKVHDIIKRNQCSVMSQAPINKVCLCSKHSRYALDVRSKLYLQKKLFK
LFSKKYYHKDEIEQLLRIDREDVDNLVRNLNWKKEGYENMEIVKTCMGGILYAK