>914927..915178
MENKSMSVDEFAYDMGLTVLMAREAIKEGKFEYFAWAIGMKEGKARTKIYINRERYELWK
KGSDLELIKK