>2236598..2236810
MEMDITQYLSTQGPFAVLFCWLLFYVMKTSKERESKLYNQIDSQNEVLGKFSEKYDVVIE
KLDKIEQNFK