>2252144..2252389
MELSADLNIQIYLKSGNDAQAKLDKFAEFILQSLTGDEDILSVVDTLQFAKYSYDQDSQQ
VSWHTATMTFNVTYSVEVNNE