>882679..883902
MEKYTKKITLTVKAKLTAVNAHDSAIYIGDTWSAEDNFDSALDKDGNSVAFADVEVKGTV
DTDKAGTYPV