>443527..443760
MEKLLLATILLILTGCGTTYYEKFQQECRQYKVVKKLKSKTSKKIYLKFENGSIHEVSPI
LKYWDIEENHKLKKCDF