>1378447..1378674
MEKAQDISKRLYPILKELNSSYASKLYDIAFETFYTVTKNRDALLREATRIDQTSAIFER
ARPMLKSLRARQFEF