>4054506..4054862
MEIKPEDELSNIVLFPVKEDDPRNQVNFLYEPSERAYCHHASVRVDEKERQVRCKICGAV
VEPFDWMLSV