>2275658..2276086
MEIENFEQKKQILSNLLIDGFDNANYSHKLLFKSELDDEKEFDKQKDLMCALTYLNQAHA
SFTNAYTFIA