>1437842..1438177
MEDDIYRILQDINNVYEGWYRNDINETHVTFFTYHTAPENFSDNDFESINNSVQVDVWGT
DIDDVRKTEKQIIKLLKENGFIWIEGNRDFETDTKLYHYANRFNCLADADN