>565262..566956
MEAVRKLAVDIMSYLKGDGFKKLEDEIDKGKKGFLGMESLSASTFLKMGAGIFSVTKLMG
EYNKSIQAAQ