>2599968..2600636
MDVNPSLLKIYLTIKRSKFHDEEVVYEDIFISFSMLYAQAAVDIEGSMLILGAYVTNDPN
DKLQLDPALNSIDSSIREVSELLADSGYYSEGAVTKIESDETQNTEVYCDVERTPHGRTV
ADLEKRDDLEYSPQGLTPKEAMRQKLQTTRGRECYKLRKQTVEPAFGIIKEVLGFRQFFL
RGIEKVNLEWDLLSIAYNLKRIFKLTKGNGLSPFDKKFFIGA