>2448186..2449163
MDTATHIAIGVGLTALATQDPAMASTFGATATTLIVGSLIPDGDTVLKLKDNATYISHHR
GITHSIPFTI